• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Ceatalchioi: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 47/28-12-2020 aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local, pe anul 2021, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior 03-01-2021
HCL 46/28-12-2020 aprobarea pentru anul 2021, a numarului maxim de asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav 03-01-2021 -
HCL 45/28-12-2020 aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2021 03-01-2021 -
HCL 44/28-12-2020 stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, pe anul fiscal 2021 03-01-2021 -
HCL 43/28-12-2020 rectificarea bugetului local 2020 03-01-2021 -
HCL 42/03-12-2020 modificarea cuantumului obligatiei financiare rezultate din insusirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 12-12-2020 -
HCL 41/03-12-2020 instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ceatalchioi 12-12-2020
HCL 40/03-12-2020 completarea organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ceatalchioi 12-12-2020
HCL 39/03-12-2020 rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 12-12-2020 -
HCL 38/03-12-2020 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Ceatalchioi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ceatalchioi, pentru anul scolar 2020 – 2021 12-12-2020 -
HCL 37/16-11-2020 stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ceatalchioi, judetul Tulcea 24-11-2020 -
HCL 36/16-11-2020 alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 24-11-2020 -
HCL 35/16-09-2020 aprobarea contractului de asistenta juridica nr. 68 din 29.07.2020, incheiat intre U.A.T. Comuna Ceatalchioi si cabinet av. ............................, in vederea reprezentarii intereselor Comunei Ceatalchioi in dosarul civil nr. 2920/327/2020 aflat pe rolul Judecatoriei Tulcea 10-10-2020 -
HCL 34/16-09-2020 aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Ceatalchioi, pentru perioada ianuarie ‐ iunie 2020 10-10-2020 -
HCL 33/16-09-2020 aprobarea planului operativ de actiune pe timpul iernii 2020 – 2021, pe reteaua drumurilor de interes local din comuna Ceatalchioi 10-10-2020
HCL 32/16-09-2020 rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 10-10-2020 -
HCL 31/16-09-2020 alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru luna septembrie 2020 10-10-2020 -
HCL 30/29-07-2020 aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Ceatalchioi, judetul Tulcea” 07-08-2020
HCL 29/29-07-2020 însușirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei „Soluția e – SCIM”, www.e-scim.ro, în cadrul Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din România 07-08-2020 -
HCL 28/09-07-2020 aprobarea contractului de asistenta juridica nr. 63 din 19.06.2020, incheiat intre U.A.T. Comuna Ceatalchioi si cabinet av. .............................., in vederea reprezentarii intereselor Comunei Ceatalchioi in dosarul civil nr. 747/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti 07-08-2020 -
HCL 27/09-07-2020 aprobarea raportului de evaluare pregatit de evaluator autorizat ................................ pentru imobilele – locuinta in suprafata de 52 m.p., anexa in suprafata de 35 m.p. si a terenului intravilan situat in sat Ceatalchioi, jud. Tulcea, parcelele A63/2, Cc63, in suprafata de 6.978 m.p. aferent constructiilor, proprietatea dnei. .............................., precum si aprobarea cumpararii acestora de catre Comuna Ceatalchioi 07-08-2020 -
HCL 26/09-07-2020 înregistrarea Primariei comunei Ceatalchioi în „Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar” si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line 07-08-2020 -
HCL 25/09-07-2020 aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 49/31.10.2019 07-08-2020 -
HCL 24/15-06-2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 19-06-2020 -
HCL 23/29-05-2020 privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada iunie - august 2020 07-06-2020 -
HCL 22/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31044, C.F. 31044, situat in T 16, Cc 253, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul C. V. 07-06-2020 -
HCL 21/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31043, C.F. 31043, situat in T 16, Cc 253/1, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul E. V. 07-06-2020 -
HCL 20/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31046, C.F. 31046, situat in T 16, Cc 253/3, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul V. D. 07-06-2020 -
HCL 19/29-05-2020 privind vanzarea cu drept de preemtiune a unui teren apartinand domeniului privat al Comunei Ceatalchioi in suprafata totala de 600 m.p. avand nr. cad. 31042, C.F. 31042, situat in T 16, Cc 253/2, aferent constructiei pe care o detine in proprietate domnul B. M. 07-06-2020 -
HCL 18/29-05-2020 privind aprobarea cesiunii dreptului de inchiriere asupra terenului care face obiectul Contractului de inchiriere nr. 8/Î/10.04.2017 07-06-2020 -
HCL 17/29-05-2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 07-06-2020 -
HCL 16/31-03-2020 privind aprobarea inchirierii unor suprafeţe de păşune (pajisti), aflate in proprietatea privata a Comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea, pe anul 2020 29-05-2020
HCL 15/31-03-2020 privind aprobarea completării Regulamentului privind organizarea si funcționarea Consiliului local al comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr 49/31.10.2019 29-05-2020 -
HCL 14/31-03-2020 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020 29-05-2020 -
HCL 13/06-02-2020 privind alegerea presedintelui de sedintã a Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, judetul Tulcea pentru perioada martie - mai 2020 24-02-2020 -
HCL 12/06-02-2020 pentru modificarea HCL nr. 24/30.09.2016 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea in domeniul public al Comunei Ceatalchioi si in administrarea Consiliului Local al comunei Ceatalchioi, a suprafetei de 1.000 ha teren arabil din Amenajarea agricola Sireasa 24-02-2020 -
HCL 11/06-02-2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, implementarii proiectului, precum si actualizarea Bugetul Cererii de Finantare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA CEATALCHIOI” 24-02-2020
HCL 10/06-02-2020 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea pe anul 2020 24-02-2020
HCL 9/31-01-2020 privind stabilirea unor reglementari referitoare la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate in aparatul propriu al primarului comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, precum a unor dispozitii referitoare la indemnizatia lunara de care beneficiaza consilierii locali 16-02-2020 -
HCL 8/31-01-2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, ai proiectului de investitie „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR IN COMUNA CETALCHIOI , JUDETUL TULCEA” 16-02-2020
HCL 7/31-01-2020 privind aprobarea bursei de merit pentru Grosu Dumitru Viorel, elev al Scolii Gimnaziale Ceatalchioi, judetul Tulcea, pe semestrul al II-lea al anului scolar 2019-2020 16-02-2020 -
HCL 6/31-01-2020 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la nivelul comunei Ceatalchioi 16-02-2020 -
HCL 5/31-01-2020 privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Ceatalchioi, pentru perioada iulie ‐ decembrie 2019 16-02-2020 -
HCL 4/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 420 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Varlan Danut cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/3, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 3/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 419 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Barboi Mihai cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/2, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 2/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 418 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Evsei Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253/1, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
HCL 1/31-01-2020 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 417 din 01.07.2019, precum si notificarea dlui. Cretu Valentin cu privire la exprimarea optiunii acestuia de cumparare a terenului in suprafata de 600 m.p. apartinand domeniului privat al comunei Ceatalchioi amplasat in intravilan sat Patlageanca, tarla 16, parcela Cc 253, teren aferent constructiei 16-02-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină