Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
HOTĂRÂREA nr. 60/13.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, pe anul fiscal 2020


TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE

SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2020

 

CAPITOLUL I.Calculul impozitului pe clădirile deţinute de persoanele fizice.

 

 1. A) Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii ), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform art.457 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri

se  calculează  prin  aplicarea  unei  cote  de 0,1%.

Art.457.alin 6.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii zi zona in care este amplasata cladirea,prin inmultirea valorii determinate conform alin.(2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzator ,prevazut in tabelul urmator:

 

Zona în cadrul

localităţii

Rangul localităţii

 

   0 

   I 

  II 

  III

  IV 

   V 

A

 2,60

 2,50

 2,40

 2,30

 1,10

 1,05

B

 2,50

 2,40

 2,30

 2,20

 1,05

 1,00

C

 2,40

 2,30

 2,20

 2,10

 1,00

 0,95

D

 2,30

 2,20

 2,10

 2,00

 0,95

 0,90

 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

 

 

 

 

Tipul cladirii

NIVELURILE  APLICABILE  ANULUI  2019

NIVELURILE  APLICABILE PENTRU ANUL 2020

      Valoarea impozabila

               -lei/mp-

        Valoarea impozabila

                     -lei/mp -

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

          0.

       1.

       2.

       3.

      4.

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1000

600

1000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

 

200

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

125

75

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A-D

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi  amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

Art. 457 alin.(5).Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

Conform prevederilor art.457, alin.(8), Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
 4. B) Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale ( orice cladire care nu este rezidentiala), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

(1)  Pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor fizice,  impozitul  pe  clădiri  se  calculează  prin  aplicarea  unei  cote, prevazute de art.458, alin.1, este de  0,2 % asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul

de  proprietate,  în  cazul  clădirilor  dobândite  în  ultimii  5  ani  anteriori anului de referinţă.  

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, stabilita de art.458, alin.3, de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În  cazul  în  care  valoarea  clădirii  nu  poate  fi  calculată  conform punctului B, alin.(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei  determinate conform art. 457.alin (1).in cota de 0,1%.

 1. C) Calculul impozitului  pe  clădirile  cu  destinaţie  mixtă  aflate  în

proprietatea persoanelor fizice

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,   impozitul   se   calculează,   conform   art.459,   prin   însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

 

    Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458. Alin(4),in cota de 2%.

 

 1. II. Calculul impozitului/taxei  pe  clădirile  deţinute  de  persoanele

juridice:

(1) Conform art.460 alin(1)pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Conform art.460 alin.(2) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele  juridice,  utilizate  pentru  activităţi  din  domeniul  agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%. asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(5)  În  cazul  în  care  proprietarul  clădirii  nu  a  actualizat  valoarea

impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(6) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului

prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.   Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

Art. 461.

(1)Impozitul pe cladiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) In cazul dobandirii sau construirii  unei cladiri in cursul anului,proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri incepand cu data de  1 ianuarie a anului urmator.

ART. 462 Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 5%.

 (3).Impozitul pe cladiri datorat aceluiasi  buget local de catre contribuabili ,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata (respectiv 31 martie).

(4) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

 

 

 

 

CAPITOLUL III.

IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN - ART.463

 

        Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

       Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

    Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

    În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.

Conform art.464 alin(4)- Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

 

Calculul impozitului/taxei pe teren –art.465

    Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

    În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 465

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha – Anul 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha Anul 2020

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

-

-

-

-

889

800

-

-

-

-

889

800

B

-

-

-

-

800   

711

-

-

-

-

800

711

C

-

-

-

-

700

600

-

-

-

-

700

600

D

-

-

-

-

600

500

-

-

-

-

600

500

 

  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul urmator:

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-       ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII –lei/ha

                                                                                                                                   

 

Nr. crt.

Zona

 

Categoria de folosinţă

Nivelurile aplicabile anului 2019 lei/ha

Nivelurile aplicabile anului 2020 lei/ha

ZONA

 

ZONA

 

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

13

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

                         

 

Suma rezultata se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie al rangului de localitate corespunzător:

- rangul IV pentru Ceatalchioi -  coeficient de corectie 1.10

-rangul V pentru localitatile apartinatoare comunei – coeficient de corectie 1.00.

 

Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 2. b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

 

Categoria de folosinta

Nivelurile aplicabile  anului 2019

-lei/ha-

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

-lei/ha-

Teren cu constructii

26

26

Arabil

45

45

Pasune

22

22

Faneata

22

22

Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1.

50

50

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

Livada pe rod , alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1.

50

50

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera , cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1.

12

12

Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie

 

0

 

0

Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole

2

2

Teren cu amenajari piscicole

28

28

Drumuri

0

0

Teren neproductiv

0

0

 

Art. 466.Declararea si datorarea impozitului/taxei pe teren

 • Impozitul pe teren este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
 • In cazul dobandirii unui teren in cursul anului,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul,in termen de 30 de zile de la data dobandirii,si datoreaza impozit pe tern incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
 • In cazul in carec dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an fiscal,impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.
 • Daca incadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe tern,impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului,proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere  la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla terenul ,in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei,si datoreaza  impozitul pe teren, conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Art. 467.

(1)Impozitul pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la 30 martie,si 30 septembrie.

(2)Pentru plata cu anticipatie  a impozitului pe teren,datorat pentru intregul an  de catre contribuabili,pana la 31martie inclusiv a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10 %.

(3)Impozitul pe teren ,datorat de persoanele fizice si juridice de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.

(4)In cazul in care contribuabilul detine in  proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi UAT ,prevederile alin(2)si (3)  se refera la impozitul pe teren cumulat.

 CAPITOLUL IV.Impozitul pe mijloacele de transport - Art. 468

 (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

ART.470 Calcul impozit mijloace de transport

(1)Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

 

 

 

Mijloace  de transport

Nivelurile aplicabile anului  2019

                 

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

Valoarea taxei

-lei/200 cm^3

sau fractiune

Valoarea taxei

-lei/200 cm^3

sau fractiune

1.Motorete , scutere, motociclete si autoturisme cu capacilatea clindrica de pana la 1600 cm^3 inclusiv

8

8

     

2.Motociclete,tricicluri,si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm^3

9

9

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm^3 si 2000 cm^3 inclusiv

18

18

     

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm^3 si 2600 cm^3 inclusiv

72

72

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm^3 si 3000 cm^3 inclusiv

144

144

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm^3

290

290

7.Autobuze, autocare, microbuze

24

24

8.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din prodictie interna

30

30

9.Tractoare inmatriculate

18

18

II.Vehicole inregistrate

x

x

1.Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica <4000cmc

2

2

 

2.Vehicole inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm

 

 

 

4

 

 

4

3.Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata

50 lei/an

50 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 1. AUTOVEHICOLE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE.

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata.

Nivelurile anului  2019

Nivelurile

pentru anul 2020

 

Taxa (lei)   

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut.

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut.

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.Vehicule cu doua axe

       x

  

       x

       x

        x

1.Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone.

0

133

0

133

2.Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone.

133

367

133

367

3.Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone.

367

517

367

517

4.Masa peste 15 tone dar nu mai mult de 18

517

1169

517

1169

5.Masa de cel putin 18 tone

517

1169

517

1169

II. Vehicule cu trei axe

x

x

x

x

 

 

 

 

 

1. Masa peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

133

 

231

133

231

2.Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

231

474

3.Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

474

615

4.Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

615

947

5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

 

947

1472

6.Masa peste 25 tone

947

1472

947

1472

III. Vehicule cu patru axe

X

X

X

X

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone.

615

623

615

623

2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone.

623

 

973

623

973

 

 

3.Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone.

973

1545

973

1545

4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

1545

2291

5. Masa peste 31 tone

1545

2291

1545

2291

6.Masa de cel putin 32 tone

1545

2291

 

1545

2291

 În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

6) Combinatii de autovehicole,autovehicole articulate sau trenuri rutiere,de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

 

Numarul axelor si masa totala autorizata

Nivelurile  anului  2019

Nivelurile  pentru anul 2020

           Taxa  (lei) rol/ron

              Taxa (lei)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe

motoare cu

alt sistem de suspensie.

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

       x

      x

      x

         x

1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone.

0

0

0

0

2.Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone.

0

0

0

0

3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone.

0

60

0

60

4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone.

60

137

60

137

5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone.

167

320

167

320

6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone.

320

414

320

414

7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone.

414

747

 

 

414

747

8.Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 28  tone

747

1310

747

1310

9.Masa de cel putin 28 tone

747

1310

747

1310

II. Vehicule cu 2+2 axe

x

x

x

x

1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone.

128

299

128

299

2.Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 de tone.

299

491

299

491

3.Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone.

491

721

491

721

4.Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone.

721

871

721

871

5.Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone.

871

1429

871

1429

6.Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone.

1429

1984

1429

1984

7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone.

1984

3012

 

1984

3012

8. Masa peste 36 tone

1984

3012

1984

3012

9.Masa de cel putin 38 tone

1984

3012

 

1984

3012

III. Vehicule cu 2+3 axe

x

X

X

X

 

 

 

 

 

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone.

1579

2197

 

1579

2197

2. Masa peste 38 tone

2197

2986

2197

2986

3.Masa de cel putin 40 tone

2197

2986

2197

2986

IV. Vehicule cu 3+2 axe

x

x

x

x

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone.

1395

1937

1395

1937

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone.

1937

2679

1937

2679

3. Masa peste 40 tone.

2679

3963

2679

3963

4.Masa de cel putin 44 tone

2679

3963

2679

3963

V. Vehicule cu 3+3 axe

x

x

x

x

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult 40 tone.

960

1434

960

1434

3. Masa peste 40 tone

1434

2283

1434

2283

4.Masa de cel putin 44 tone

1434

2283

1434

2283

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

(7).Remorci , semiremorci sau rulote Art .470 alin.6

Masa totala maxima  autorizata

Nivelurile anului  2019

Nivelurile aplicabile  pentru anul 2020

       Impozit  in lei

        Impozitul, in lei

a. Pana la 1 tona inclusiv

9

9

b. Peste 1 tona , dar nu mai mult 3 tone.

34

34

c.  Peste 3 tone, dar nu mai mult 5 tone.

52

52

d. Peste 5 tone

64

64

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

( 8). Mijloace de transport pe apa.

Mijlocul de transport pe apa

Impozit lei/an 2019

Impozit lei/an 2020

     
     

1.Luntre , barci fara motor,scutere de apa, folosite pentru pescuit si uz personal

21

21

 

2.Barci fara motor folosite in alte scopuri.

56

56

3. Barci cu motor

210

210

4.Nave de sport si agrement

842

842

5.Scutere de apa

210

210

 

 

 

6.Remorchere si impingatoare ;

x

x

a) pana la 500 CP inclusiv

559

559

b)peste 500 CP, si pana la  2.000 CP. inclusiv

909

909

c) peste 2000 CP, si pana la  4000 CP.inclusiv.

1398

1398

d) Peste 4.000 CP.

2237

2237

7. Vapoare –pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta

182

182

8. Ceamuri , slepuri si barje fluviale.

x

x

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv.

182

182

b) cu capacitate de incarcare de peste 1.500 tone, si pana la  3000 tone inclusiv.

280

280

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

490

490

 

 TAXE DE INMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR, AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULATIE SI AUTORIZARE DE CIRCULATIE PENTRU PROBE.

1. Taxe  de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor.

 

An 2019

x

 

An 2020

x

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 kg.inclusiv.

 

60

 

60

b)autovehicule si remorci cum asa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3500 kg,inclusiv

Aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2009

Aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.70/2009

c)autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 Kg.

 

145

 

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate  permanent sau temporar

 

9

 

9

3.Taxe de autorizare a acirculatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor

414

414

 

(9)În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

ART 471.

(1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an 1)fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

CAPITOLUL V.

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Art.474 alin.(1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in mediul rural

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism.

 

      Taxa in lei

 

       Taxa  in lei

a) pana la 150 mp. inclusiv

6

6

b) intre 151 si 250 mp.inclusiv

7

7

c) intre 251 si 500 mp. inclusiv

9

9

d) intre 501 si 750 mp. inclusiv.

12

12

e) intre 751 si 1000 mp. inclusiv

14

14

f) peste 1000 mp.

14 +0,01  lei/mp pentru fiecare mp. care depaseste 1000 mp.

 

  14 +0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste 1000 mp.

 

 

Art.474.alin(2)Taxa,pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala

Este egala cu 50% din taxa stabilita conf.alin(1).

Este egala cu 50% din taxa stabilita conf.alin(1).

Art.474.alin(3)Taxa pentru  prelungirea unui certificat de urbanism

 Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Art.474.alin(5)Taxa eliberare autorizatie de construire pt. O cladire rezidentiala sau cladire anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

 

0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Art.474.alin(6)

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin.(5)

Este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv valoarea instalatiilor aferente

Este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv valoarea instalatiilor aferente

Art.474.alin(8)Taxa pentru  prelungirea unei autorizatii de construire

 Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

Este egala cu 30% din cuantumul taxei stabilita initial

 

 

 

Art.474.alin(9) Taxa eliberarea autorizatiei de desfiintare,totala sau partiala,a unei constructii

0.1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea impozitului pe cladire

0.1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea

impozitului pe cladire

     
     
     
     

Art.474.alin(10)Taxa pentru eliberearea autorizatiei de foraje sau escavari,

8 lei/mp afectat

8lei/mp afectat

Art.474.alin(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare  pentru lucrarile  de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii ,care nu sunt incluse  in alta autorizatie de construire

Este egala cu 3%din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

Este egala cu 3%din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

     
     

Art.474.alin(13)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi,casute sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie

Art.474.alin(14)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie pentru chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice,precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilorde afisaj, a firmelor si reclamelor(lei/mp)

 

6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie

     
     

Art.474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la reteleublice de apa, canalizare,gaze,termice,energie electrica ,telefonie, televiziune prin cablu

 

 

 

9 lei pentru fiecare racord

 

 

 

9 lei pentru fiecare racord

Art.474.alin(16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa.

 

        4 lei

 

                4 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi economice Art. 475

 1. Taxa  aviz program de functionare precum si viza anuala a acestuia pentru unitatile ce nu se regasesc in codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530) , 5630(corespondent cod CAEN 5540) se stabileste in suma de 15 lei, iar vizarea anuala in suma de 8 lei.
 2. Taxa de autorizare pentru desfasurarea de activitati temporare in zone publice, (respectiv pe domeniul public sau privat al comunei Ceatalchioi precum si al cetateanului), se stabileste  in suma de 20 lei.
 3. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentative publica pentru unitatile tip restaurant 5610*(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630**(corespondent cod CAEN 5540), se stabileste astfel:
 1. Pentru unitati tip restaurant-baruri  si alte activitati de servire a bauturilor 5610 ( corespondent cod CAEN 5530 ) care functioneaza zilnic pana in ora 23ºº se stabileste in suma de :

-pentru suprafata totala ≤ 100 mp – taxa eliberare autorizatie = 100  lei.

                                                       - taxa viza autorizatie = 20  lei.

-pentru suprafata totala ≥ 100 mp – taxa eliberare autorizatie =200 lei

                                                       - taxa viza autorizatie = 40 lei

 1. b.  Pentru unitati tip restaurant 5610 ( corespondent cod CAEN 5530) care functioneaza peste ora 23ºº se stabileste taxa viza in suma de :

                                             -pentru suprafata totala ≤ 100 mp = 300 lei

                                             -pentru suprafata totala ≥ 100 mp = 500  lei.

                                             - taxa viza autorizatie = 50 lei

Taxa pentru eliberarea  autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

Art.475alin(.2)Taxa pentru eliberarea atestatului de producator

40 lei

40 lei

Taxa viza atestat de producator

4 lei

4 lei

Taxa eliberare carnet comercializare

40 lei

40 lei

Taxa pentru desfasurarea  activitatilor comerciale de orice fel.

-pentru persoane fizice -10 lei/zi

-pentru persoane juridice-30 lei/zi

-pentru persoane fizice -10 lei/zi

-pentru persoane juridice-30 lei/zi

 

 

 

CAPITOLUL VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE.

Art. 478

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

 

Nivelurile aplicabile  anului  2019

Nivelurile aplicabile pentru anul 2020

 - lei/mp sau fractiune de mp.-

-lei/mp. sau fractiune de mp.-

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica.

25

25

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate.

20

20

Art. 477.alin (5)Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 3%.

CAPITOLUL VII.Impozitul pe spectacole - Art. 480

 

 In conformitate cu prevederile art. 481 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea

unei cote de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, dupa cum urmeaza:

 1. a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă  internă  sau  internaţională.  Cota  este de 2%.
 2. b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele

enumerate la lit. a). Cota este de 5%.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a)a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
 2. b)a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
 3. c)a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
 4. d)a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e)a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII.Taxe speciale Art. 484

 

 • - Conform art.484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii,

-O.U.G. nr.57/2019 privind  administratia publica locala,

Consiliile locale  adopta taxe speciale -  taxa de salubrizare.

Denumire taxa

Nivel propus pentru anul 2019

Nivel propus pentru anul 2020

Taxa  de salubrizare

1.5 lei/pers/luna.

6.17 lei/pers/luna

 

 

 1. REGULAMENT PRIVIND TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2020:

Art .1 Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  consiliile locale pot institui taxe pentru prestarea de servicii ce utilizeză domeniul public.

Art .2  Sumele încasate din taxa de salubrizare cu destinaţia salubrizare se fac venit la bugetul local, urmând ca, Comuna Ceatalchioi să achite operatorului contravaloarea servciilor prestate.

Art.3 Se instituie taxa de salubrizare, cu destinaţia exclusivă de finanţare pentru  colectarea,  transportul  şi  depozitarea  deşeurilor  menajere  şi  nemenajere,  de  la  toţi utilizatorii serviciului de salubrizare de pe raza admninistrativ teritorială a Comunei Ceatalchioi (populaţie ),.

Art.4 Taxa de salubrizare se plăteşte de către toţi cei care produc deşeuri menajere şi nemenajere.

(1)Persoanele fizice care locuiesc  în comuna Ceatalchioi sunt obligate la plata taxei de  salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Art.5 (1)Persoanele fizice vor achita taxa de salubrizare, conform tabelului de mai sus.

(2)Persoanele fizice  sunt obligate la plata acestei taxe în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, sau numărul locatarilor existenţi la o anumită adresă.

Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaraţiei în vederea stabilirii taxei de  salubrizare, declaraţie ce va cuprinde numărul persoanelor care locuiesc la acea adresă

(membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi, etc.).

Art.6 (1) Proprietarul locuinţei are obligaţia depunerii declaratiei în vederea stabilirii taxei de  salubrizare, cuprinzand toate proprietăţile deţinute. Declaraţia poate fi depusă şi de alt membru major al familiei. În situatia în care contribuabilii-persoane fizice deţin mai multe imobile în  proprietate,  vor  depune  o  declaraţie  pentru  toate  imobilele  deţinute.  Pentru  imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligaţia de a declara şi achita taxa revine utilizatorului locuinţei.

Art.7 Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declaraţiei de impunere a acestora. Termenul de depunere al declaraţiei privind taxa de salubrizare este  31 martie a anului.

Declaraţia de impunere va cuprinde datele de identificare ale proprietarului, precum şi ale persoanelor  care  locuiesc  la  adresa  acestuia,  declararea  necorespunzătoare  a  numărului  de

persoane, se va sancţiona conform legii penale.

Art.8 Declaraţiile de impunere depuse iniţial vor putea fi modificate în timpul anului, prin declaraţii rectificative, al căror termen de depunere este de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificari în situaţia iniţială ( numărului de persoane, de salariaţi, încetarea sau suspendarea activităţii- dovedită cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare).

Art.9  (1)În  cazul  nedepunerii  declaraţiei,  obligaţia  de  plată se  va  stabili  din  oficiu  de  către organele de specialitate pe baza datelor şi informaţiilor deţinute de acestea din dosarul fiscal al plătitorului, informaţii de la terţi.

Art.10 Depunerea declaraţiei de impunere neconformă cu realitatea,  nedepunerea sau depunerea acesteia, peste termen constituie contravenţie şi se sancţioneză conform Codului de procedură fiscală.

Art. 11 (1)Sunt scutite de plata taxei de salubrizare cu destinaţia salubrizare:

 • persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat;

 (2) În cazul unei calamitaţi naturale, persoanele fizice din comuna Ceatalchioi afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferenta anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a produs evenimentul, proporţional cu perioada ramasa pâna la sfârşitul anului.

 (3) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa primarului comunei Ceatalchioi cu o cerere la care vor anexa documente justificative. Aceasta in baza referatului compartimentului de resort si  a documentelor justificative va fi aprobata sau respinsa de catre primar.

 (4) Cetăţenii care probează cu documente de tipul: viză flotant, acte de deplasare, adeverinţă de internare în spital, ori alte documente justificative , din care să rezulte că au lipsit din localitate consecutiv cel puţin 30 zile dintr-o lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată,

Pentru persoanele juridice se va proceda în acelaşi mod, în situaţiile în care vor proba cu documente justificative că au angajaţi care nu desfăşoară activităţi pe raza comunei Ceatalchioi.

 Art.12  (1)Taxa de salubrizare este anuală şi va fi achitată semestrial, după

cum urmează:

-până la 30 martie, inclusiv pentru primul semestru;

-până la 30 septembrie inclusiv, pentru al doilea semestru.

 (2)Neplata taxei la termenele stabilite, atrage după sine, calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită, conform actelor normative in vigoare.

Art.13  Prevederile  prezentului  regulament  pot  fi  modificate  sau  completate  cu  aprobarea

Consiliului Local.

 

CAPITOLUL IX.ALTE TAXE LOCALE Art. 486

 

Extras din norma juridica

Nivelurile aplicabile anului  2019

- lei-

Niveluri aplicabile pentru anul 2020

-lei-

1.Eliberarea de catre organele administatiei locale , adeverinte, fise evidenta muncii,copii titluri proprietate,certificate si a oricaror inscrisuri prin care se atesta o situatie, cu exceptia actelor pentru care se plateste o alta taxa

 

 

2

 

 

2

2.Eliberarea de certificate de inregistrare fiscala

 

5

 

5

3.Eliberarea de certificate de inregistrare fiscala la urgenta

0

0

4.taxa pentru eliberare planuri parcelare de incadrare in zona conform cu originalul

25 lei/exemplar

25 lei/exemplar

 

5.Taxa inregistrare contracte de arenda

2 lei/exemplar

2 lei/exemplar

 

6.Taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule ,

20 lei/zi

20 lei/zi

     

 

7.Taxa extras document din arhiva Consiliului Local  la cererea persoanelor fizice si juridice conform cu originalul

6 lei/fila document

6 lei/fila document

     

8.Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

potrivit art.40 din OUG 80/2013

potrivit art.40 din OUG 80/2013

9. Taxa  pentru detinerea in proprietate sau folosinta dupa caz de catre persoanele fizice, de utilaje agricole care nu se supun inregistrarii ,autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit.(tractoare , tractoare cu remorci,  ).

Combine si alte masini agricole

 

 

350 lei/an pentru utilaje mari peste 50 CP

 

175 lei/an pentru utilaje mici pana 50 CP

 

 

 

 

50 lei

 

 

350 lei/an pentru utilaje mari peste 50 CP

 

175 lei/an pentru utilaje mici pana in 50 CP

 

 

 

 

50 lei/an

 

PENTRU OCUPAREA TEMPORARA A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI PENTRU  CARE SE VOR INCHEIA CONTRACTE DE INCHIRIERE.

1. Taxa Inchirieri terenuri ocupate de garaje si magazii,adaposturi pentru animale.*

      

            2 lei/mp/an

 

2 lei/mp/an

2.Taxa Inchirieri terenuri pentru amenajare  terase estivale

 

 

            0.50 lei/mp/zi

 

 

0.50 lei/mp/zi

3.Taxa inchiriere(concesiune)teren din pasunea comunala,pentru crescatori de animale,precum si a formelor asociative ale crescatorilor de animale legal constituite,pentru cultivareaplantelor furajere,de nutret si obtinerea de masa verde

 

180 lei/ha/an

 

180 lei/ha/an

4. Taxa terenuri ocupate de chioscuri, tonete, constructii provizorii pentru exercitarea unor activitati comerciale, indiferent de activitate

 

 

            3 lei/mp/luna

 

 

3 lei/mp/luna

5.inchirieri terenuri pentru amplasare adaposturi animale si depozite de furaje

0.60 lei/mp/an

0.60 lei/mp/an

6.Inchirierea de terenuri accidentate,inundate,pentru amplasarea temporara,de platforme din lemn cu sustinere din stalpi de lemn,pentru activitati de agrement,pescuit sportiv,altele

 

2 lei/mp/an

 

2 lei/mp/an

7.Inchirierea de terenuri intravilane care apartin Consiliului Local Ceatalchioi, in vederea desfasurarii de activitati diverse

3 lei/mp

3 lei/mp

8.Inchirierea unor spatii (cladiri) care apartin Consiliului local Ceatalchioi pentru desfasurarea unor diverse activitati

5 lei/mp

5 lei/mp

 

TAXA PENTRU INCHIRIEREA  UNOR UTILAJE  AFLATE IN DOTAREA  SERVICIILOR SUBORDONATE DIRECT CONSILIULUI LOCAL

 

Denumire taxa

Nivel 2019

Nivel 2020

Inchiriere tractor cu remorca.(transport)

50 lei/ora/pers fizice

 

50 lei/ora/pers fizice

 

 

 

70 lei/ora pers juridice

Inchiriere buldoexcavator

100/lei/ora

100/lei/ora

 

 

130 lei/ora pers juridice

Taxa cosit

30 lei/ 1000 mp

30 lei/ 1000mp persoane fizice

50 lei/1000 peroane juridice

* tractorul cu remorca poate fi inchiriat pentru minim 2 ore

 

TAXA INCHIRIERE CAMIN CULTURAL

 

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivelul taxei pentru anul 2020

1.

Inchiriere  sala camin cultural Ceatalchioi pentru sedinte organizate de catre:O.N.G.-uri,formatiuni politice etc.

 

30 lei/4 ore

2.

Inchiriere sala camin cultural Ceatalchioi pentru :botez,parastase,zile onomastice

150 lei/eveniment

3.

 

Inchiriere sala camin cultural pentru diverse evenimente(expozitii,prezentari,seminarii,etc)

100 lei/eveniment

4

a)In cazul unui spectacol de teatru,opera,rt,prezentarea unui film,un spectacol de circ ,sau orice competitie sportiva

 

 sportiva

2% din inasari

 

b)In cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele mentionate mai sus

5% din incasari

5

 

Taxa pentru inchirierea salii mari a caminului cultural pentru manifestari sociale(nunti)

250 Lei/eveniment

6

Inchiriere sala Camin Cultural,pentru organizarea de cursuri

15 lei/ora

7

Inchiriere sala Camin Cultural, cu echipamente din dotare(computere,aparatura)

25 lei/ora

 

TAXE

PENTRU ELIBERAREA UNOR DOCUMENTE DE CATRE COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

 

 

Denumire taxa

 

Cuantumul   taxei   pentru anul 2020

I.Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie

 

0

II.Taxa  pentru  înregistrarea,  la  cerere,  în  actele  de  stare  civilă  a  schimbării numelui şi a sexului

 

0

III.Taxa  pentru  înregistrarea,  la  cerere,  în  actele  de  stare  civilă  a  desfacerii casătoriei

 

0

IV.Taxa pentru transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

 

0

V.Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

 

0

VI.Taxa urgenta pentru eliberare documente in 24h

0

VII . Taxa speciala aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe cale administrativa

500

 

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte:

 1. a) nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;
 2. b) omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact;
 3. c) pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă;
 4. d) neprezentarea  certificatelor  de  stare  civilă  sau  extraselor  eliberate  de  autorităţile străine,  ofiţerului  de  stare  civilă  de  la  locul  de  domiciliu,  pentru  transcrierea  în registrele  de  stare  civilă  în  termenul  prevăzut  în  art.  43  alin.  2  din  Legea  nr.

119/1996, Republicata.

Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de  60  lei, iar cele de la punctele b), c) si d) cu amendă de  120 lei  conform Legii nr. 479/2002 şi O.G. nr. 2/2001.

 

TAXA SPECIALA DE COPIERE SI COMUNICARE

 

Nr. crt.

Denumire taxa

Cuantumul taxei pentru anul 2020

1.

Taxa speciala de indentificare in arhiva a documentelor de copiere si legalizare

-format A4

-format A 3

-lei'pagina-

 

2

4

       2.

Taxa speciala de comunicare prin posta a coipiilor solicitate conform legii nr.544'200l privind accesul la informatiile de interes public. Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrate s.a. precum si a copiilor dupa documente de arhiva:

scrisoare recomandata 21 g-50 g

scrisoare recomandata 5 I g -100 g

scrisoare recomandata l0lg-350g

scrisoare recomandata 351  -500 g

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

8

10

 

 1. Modul de calcul, incasarea taxei speciale de identificare in arhiva a documentelor , copiere si legalizare si taxa speciala de comunicare prin posta a copiilor:

- o data cu inregistrarea cererii de solicitare , persoana interesata achita la caseria Primariei comunei Ceatalchioi suma stabilita in functie de calculul efectuat de functionarul responsabil cu pregatirea copiilor de eliberare;

- daca cererea a fost transmisa prin posta, soilicitantul va fi notificat sa se prezinte la primarie pentru achitarea taxei speciale, indicandu-se suma necesara sau sa o transmita prin posta/virament, dupa caz;

3.Destinatia veniturilor realizate din taxele speciale de identificare in arhiva a documentelor, copiere si legalizare vor fi pentru : achizitionare toner copiator, achizitionare copiator, piese copiator, hartie A4 si A3, dotarea si amenajarea incaperii in care functioneaza echipamentul, alte dotari.

4.Destinatia venitunlor realizate din taxele speciale de comunicare prin posta a copiilor vor fi pentru: achizitionarea de timbre, plicuri accesorii coletarie.

 

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului/activitate

Taxa prestata

 1.  

Acces  internet/ora

3 lei

 1.  

Multiplicare xerox A4

1 lei

 1.  

Multiplicare xerox A4  fata verso

1,5 lei

 1.  

Scanare

1,5 lei

 1.  

Tiparire/pagina text

1,5 lei

 1.  

Tiparire pagina mixt

2,5 lei

 1.  

Tiparire pagina color

3 lei

 1.  

Redactare pagina

5 lei

 1.  

Inscriptionare CD/DVD

7 lei

 1.  

Foto tip buletin:4 buc/set

8 lei

 1.  

Foto 10x15 – 15x21

3 lei

 1.  

Foto 20x30

10 lei

 1.  

Camera web

5 lei

 1.  

Spiralat

5 lei

 1.  

Laminat A4

2 lei

 1.  

Laminat A3

3 lei

 1.  

Taxa legalizare document

6 lei

 1. REGULAMENT privind adoptarea taxelor speciale

 

Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul juridice unitar privind etapele si modalitatile ce           trebuie indeplinite in procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale.

Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplica in toate cazurile in care autoritatile         administratiei publice locale hotarasc administratea si gestionarea serviciilor publice           create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Art.3. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual prin hotarari ale Consiliului local, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral prin finantarea cheltuielilor de   intretinere si functionare a compartimentelor din cadrul Primariei comunei Ceatalchioi.

Art.4. Taxele speciale instituite in baza art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si         art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale sunt:

                                 a)taxe speciale pentru:

                                 -taxe pentru activitatea de stare civila;

                                 -taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru operatiuni notariale;

                                 -taxe eliberare aviz colectare deseuri feroase si neferoase

                                 - taxe pentreu inchirierea centrelor culturale;

                                 - taxe pentru inchiriere teren apartinand domeniul privat;

                                 - taxe xerox;

                                 - taxa legalizare;

                                 - taxe transmitere fax;

                                 - taxe plan parcelar si cadastral;

                                 - taxe eliberare aviz alimentare cu apa si salubritate;

                        -taxe inchiriere buldoexcavator,tractor cu remorca;

Art.5  Taxele speciale mai sus mentionate constituie venituri cu destinatie speciala si sunt fundamentate de necesitatea acoperii cheltuielilor generate de :

 • investitii in echipament hardware si software;
 • mentinerea la parametrii optimi a sistemului informatic;
 • asigurarea consumabilelor,birotica,papetarie;
 • achizitionarea arhivei electronice;
 • intretinerea curata a utilajelor, asigurarea combustibilului necesar functionarii acestora si asigurarea cheltuielilor de personal .

Art.6. Taxele speciale se adopta pentru buna functionarea a compartimentelor din cadrul Primariei comunei Ceatalchioi, create in interesul persoanelor fizice si    juridice.Sumele provenite din taxele speciale se vor incasa la casieria Primariei comunei Ceatalchioi, in bugetul local, la subcapitolul 36.02.06”taxe speciale”.

Art.7. Taxele speciale se incaseaza anticipat  numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Art.8. Prevederile prezentului regulament pot fi modificate sau completate cu aprobarea Consiliului Local.

CAPITOLUL X

ALTE DISPOZITII COMUNE

 

 • În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, se stabilesc următoarele reguli:
 1. a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau  clădiri  cu  destinaţie  mixtă  au  obligaţia  să depună declaraţii până la data de 29 februarie 2020, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
 2. b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2019, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2020;
 3. c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2019 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 29 februarie 2020;

 

Art. 489

 • Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe cladiri astfel calculat se majoreaza cu 50%, asupra cotei potrivit art 489 alin.2, din LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal .      
 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează  prin aplicarea unei cote de 1%, asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri astfel calculat se majorează  cu 50%, asupra cotei, potrivit art. 489 din LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal .               
 • Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.                   
 • În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.                 
 • Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

Art.489. alin.5

Se stabileste majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirile neingrijite situate in  intravilanul localitatii Ceatalchioi (art.489 alin.5 Cod Fiscal).            

Se stabilesc criteriile de incadrare in categoria ”clădiri neîngrijite” după cum urmează :   

 1. a) fațade  degradate – tencuială căzută – vopsea scorojită;            
 2. b) zidărie distrusă‐pereti crăpați‐cărămizi in pericol de cădere;           
 3. c) șarpantă distrusă;             
 4. d) învelitoare lipsă/degradată(corodată excesiv, elemente libere ce pot produce accidente);
 5. e) tîmplărie (uși, ferestre) distrusă, lipsă, neîngijită care produc disconfort vizual si termic ;
 6. f) elemente arhitecturale distruse sau degradate ce pot pun in pericol viața,sănătatea si integritatea fizică;
 7. g) elemente de zidărie, tîmplărie si șarpantă care prin starea de degradare sau prin depozitare necorespunzătoare pot distruge structuri de rezistență sau pot bloca spații comune de locuit, alei pietonale;
 8. h) lipsa împrejmuirii la imobilele nefolosite si abandonate ;

Sunt încadrate in categoria ”clădiri neîngrijite”, imobilele care întunesc cel putin unul dintre criteriile prevazute la alin (6).

(7)Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  500% pentru terenul agricol nelucrat  timp de 2 ani consecutiv, incepand cu al ‐ 3 ‐lea an, conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

 Conditiile de încadrare a terenurilor neîngrijite, situate în intravilan, cât şi a celor agricole nelucrate sunt:  

 a)Terenuri neîngrijite:   ‐terenuri pe care sunt depozitate deşeuri menajere;   ‐terenuri pe care sunt depozitate resturi rezultate din activiatea de constructie;   ‐terenuri acoperite cu vegetaţie sălbatică (buruieni, mărăcinişuri, etc.);   ‐terenuri care nu sunt igienizate prin eliminare a deşeurilor de orice categorie;   ‐terenuri acoperite de tufişuri şi altă vegetaţie forestieră spontană;   ‐terenuri pe care sunt depozitate deşeuri de origine animală ‐ subproduse de origine animală;   ‐ terenuri pe care se acumulează ape menajere sau ape uzate rezultate din activitati diverse.(industriale etc).

   b)Terenuri agricole nelucrate: orice suprafaţă  de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie agricolă care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă  sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai este lucrat, nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.  

c)Terenul necultivat este acel teren agricol care este lăsat necultivat în mod voit, dar trebuie să fie întreţinut, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de agromediu. 

 (8). Se stabileste majorarea  impozitul pe teren cu  500%  pentru terenul agricol intravilan    neingrijit,    conform art. 489, alin. (5‐6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Pentru anul 2020, conform art. 495 lit.d, scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport  prevăzute la art. 456 alin(1), 464 alin.(1) şi 469 alin.(1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2020 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2020;

Bonificatia,  prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2020 dupa cum urmeaza:

 1. a) in cazul impozitului pe cladire la 5%;
 2. b) in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%;
 3. c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;

 

In conformitate cu prevederile art. 462 alin.3, art.467 alin.3, art.472 alin.3, art.478, alin.4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de transport, si  taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorat de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei, inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijlocul de transport, conform art.462, alin.1, art.467 alin.1, art.472, alin.1, art.478, alin.4, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se plateste anual, in doua rate egale, pana la 31 martie respectiv 30 septembrie inclusiv.

Taxa   pe   cladiri,   taxa   pe   teren,   conform   art.462   alin.5   si art.467.alin.(5), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,administrare ori folosinta.

conform Legii nr.215/2001, si Legea nr.227/2015, scutirea de la plata taxei pe cladirile(spatiile) inchiriate de persoane fizice sau juridice care prin activitatea desfasurata de acestia ,,vin’’ in folosul comunitatii rspectiv:( Cabinete  Medicale,farmacii, tomatologii,activitati de corespondenta si comunicare  exemplu Posta Romana,etc).

ART. 493 -   Sancţiuni

    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);
 2. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

        (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.